Bestuur

Don van Elst (voorzitter)

Jarenlang ben ik werkzaam in de Geestelijke gezondheidszorg (GGZ).
Mijn aandacht richt zich op de gevolgen van alle veranderingen die de gemeente de komende jaren gaat invoeren. Vooral binnen de langdurige GGZ waaronder ook de verslavingszorg en beschermd wonen. Deze vallen onder de Wet Langdurige Zorg.
Binnen de Adviesraad Sociaal Domein zet ik me in voor dit terrein en liefst samen met de burger. De belangrijkste vraag voor mij is of de burger er baat bij heeft. Meedoen is belangrijk voor iedereen. Actief kunnen zijn, een leefbare buurt en aandacht voor elkaars welzijn, dat is het waar het volgens mij hierbij om draait en er moet geen afbreuk ontstaan aan voorzieningen.

Henk van Lieshout (coördinator adviezen)

Bij het ministerie van VWS heb ik mij geruime tijd beziggehouden met beleidsontwikkeling op het terrein van de WMO.
Met name mantelzorg had daarbij mijn belangstelling. Mantelzorgers zijn mensen die bij het zorgen voor een ander vaak tot het uiterste van hun kunnen gaan. Ik vind het daarom van belang om hen daarbij zo goed mogelijk te ondersteunen.
Dat hoop ik te doen tegen de achtergrond van de destijds op mijn werk opgedane kennis en ervaring.

Aartje Knol

Namens de Raad van Kerken; zelf Diaken (ook Soest breed).
Mijn aandachtsvelden zijn:
  • Jeugd en Gezin,
  • GGZ
  • Overleg met gemeente over Uitvoeringsaspecten Sociaal Domein (USD)
  • Vrijwilligerswerk

Mijn motivatie:
Opkomen voor de mensen die daar zelf moeite mee hebben. Ik ben kerkelijk actief en ben Schuld Hulp Maatje (SHM).

Achtergrond:
50 jaar zorg en veel andere activiteiten.

Harry van der Aalst (secretaris)

Huisvestingsadviseur voor de intramurale zorg (met name voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Als beleidsmedewerker, onderzoeker en consultant heb ik meer dan 15 jaar bij diverse organisaties in deze sector van de gezondheidszorg gewerkt.
Met het oog op de op handen zijnde decentralisatie en overheveling van aanspraken van de AWBZ naar de WMO, verwacht ik mijn kennis en ervaring in te kunnen zetten bij de werkzaamheden voor de WMO-raad, vooral waar het de transitie van AWBZ naar WMO of waar het "passende huisvesting" en toegankelijkheid betreft.

Gülnaz Mun

Na mijn opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening heb ik gewerkt bij verschillende instellingen in de zorg- en welzijnssector, zowel voor allochtone als autochtone doelgroepen.
Sinds eind november 2012 woon ik in Soest.
Er gaat veel veranderen in de zorg. Daarbij zie ik dat de grote groep allochtone ouderen slecht vertegenwoordigd is.
Ik voel mij verantwoordelijk voor de allochtone ouderen. Ik zie dat ze uit hun sociaal isolement gehaald kunnen worden door activiteiten en zorg te organiseren die aansluit bij hun culturele achtergrond. Het is ook belangrijk dat zij en hun omgeving goed geïnformeerd worden. Ik ben zelf opgegroeid in de Turkse cultuur en met mijn opleiding kan ik gericht contact maken met deze doelgroep.

Patricia Bloemheuvel

Ik ben, 46 jaar en Notuliste en Bestuurslid bij de Adviesraad Sociaal Domein.
Vanaf 1987 woon ik in de wijk Overhees in Soest en heb gewerkt bij de gemeente Soest als Medewerkster Milieubeheer, Medewerkster Facilitaire Zaken en Medewerkster Publiekszaken.
Ook heb ik in het Tergooi Ziekenhuis in Hilversum gewerkt als Medisch Secretaresse bij de Maatschap Orthopedie.
Vanaf eind juni 2018 heb ik gewerkt bij Uitvoeringsorganisatie BBS (via uitzendbureau Driessen) als Medewerkster Receptie en voor het scannen en registreren van documenten in Verseon. Hierna heb ik nog van 1 maart 2018 tot 1 september 2018 stage gelopen bij de Zorgadministratie als Administratief Medewerkster (Werk Ervarings Plaats).
Als lid van de Adviesraad Sociaal Domein heb ik als aandachtsveld: Werk, Inkomen en Sociale Zekerheid.

Geertje de Jong- Krekt

Ik heb in de gezondheidszorg als Wijkverpleeg-kundige, bij het RIO en het CIZ als Indicatiesteller gewerkt. Mijn aandachtsveld bij het CIZ was de gehandicaptenzorg (GZ).
Het laatste jaar (2015) van mijn werkzaam leven heb ik bij de gemeente Almere de functie van Participatie Adviseur vervuld.
De werkzaamheden waren gericht op het her- indiceren van de eerder afgegeven PGB indicaties door het CIZ en BJZ .
Als lid van de Advies Raad in de Gemeente Soest heb ik als aandachtsveld: de ouder wordende mens en Uitvoerend Sociaal Domein.

Hein Topper (penningmeester)

Sinds 1975 woonachtig in Soest.
Meer dan 35 jaar werkzaam geweest in verschillende functies bij ING, de laatste jaren als CFO van een van de dochtermaatschappijen van ING.
Sinds 2014 lid van de Woon Advies Commissie Soest. Een Commissie die zich vooral richt op toegankelijkheid van gebouwen en het langer zelfstandig wonen. Een mooie opstap voor verdere activiteiten in het Sociaal Domein, mede ook gemotiveerd door ervaringen in mijn directe omgeving met het functioneren van de WMO in de praktijk.
Met mijn financiële achtergrond zal ik ook de rol van penningmeester vervullen.

Copyright © 2018 Adviesraad Sociaal Domein Soest. Alle rechten voorbehouden
Realisatie door Joomlapartner - Joomla! Professionals