Wie zijn wij?

Uw ervaring

Als Adviesraad Sociaal Domein Soest willen wij graag een bijdrage leveren aan een goede ondersteuning van mensen, die binnen het kader van het sociale domein een beroep doen op de gemeente Soest. Dit doen wij door de gemeente te adviseren over haar beleid en uitvoering vanuit het oogpunt en belang van de “gebruikers”. Advies op verzoek van de gemeente maar ook op eigen initiatief bijvoorbeeld op basis van de signalen uit de samenleving of eigen bevindingen. Hiervoor maken we gebruik van ons eigen netwerk van inwoners, cliënt- en maatschappelijke organisaties.
Maar we horen ook graag uw reacties op beleid voor en ervaringen met uitvoeringsaspecten van het sociaal domein in Soest. Uw reacties kunt u aan ons sturen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per brief, postadres Dalplein 61, 3762 BN, Soest, per telefoon telefoonnummer 06-108 880 40 of in een gesprek. Als u een afspraak voor een gesprek met ons heeft gemaakt, is het postadres tevens ons bezoekadres.

Het Sociaal Domein

Het Rijk heeft per 1 januari 2015 veel sociale taken overgedragen aan alle gemeenten. Deze sociale taken vormen het sociaal domein. Zoals eerder vermeld is het sociaal domein gebaseerd op de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet.

Het doel van deze drie wetten is dat alle inwoners aan de samenleving mee kunnen doen. Niet alleen op het gebied van zorg, wonen en welzijn, maar ook op het terrein van onderwijs, arbeid, vervoer, recreatie en sport. Hoe de samenhang tussen de wetten is en waarom samenwerking tussen gemeente en maatschappelijke organisaties (waaronder advies- en cliëntenraden) meerwaarde heeft, kunt u als voorbeeld zien in onderstaande video.

Aandachtsvelden

Binnen de drie wetten zijn de volgende aandachtsvelden te onderscheiden:

  • ouderen(o.a. eenzaamheid, dementie);
  • werk, inkomen en sociale zekerheid;
  • chronisch zieken, gehandicapten en beperkten;
  • mensen met psychische en psychosociale problematiek;
  • mantelzorg en vrijwillige inzet (vrijwilligerswerk);
  • jeugd en gezin (o.a. opvoedings- en gedragsproblematiek);
  • wonen en wijk (o.a. huisvesting, toegankelijkheid, leefbaarheid omgeving, OV).

Instellen Adviesraad

De drie wetten die het sociaal domein omvatten, geven de gemeente de opdracht er alles aan te doen om de inwoners de kans te geven mee te doen met de samenleving, te participeren.
Voor mee doen met de samenleving is meer van belang dan alleen het verstrekken van hulpmiddelen voor thuis, voorzieningen voor gehandicapten, vervoersvoorzieningen. Want 'deelnemen aan de samenleving' kan ook betekenen dat de gemeente moet bijdragen aan het vinden van werk, of aan het goed kunnen samenleven in de wijk of het dorp.
De wet schrijft voor dat de gemeente bij het formuleren en uitvoeren van het beleid inwoners de gelegenheid moet bieden mee te praten. Soest heeft daarvoor de Adviesraad Sociaal Domein Soest ingesteld (Instelling adviesraad). Zij is verplicht rekening te houden met de serieuze adviezen en aanbevelingen die de adviesraad uitbrengt. De inwoners van Soest en Soesterberg is hiermee de mogelijkheid gegeven, deel te nemen aan de besluitvorming. 

Organisatie, organigram, voorstellen

De Adviesraad Sociaal Domein Soest bestaat uit een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en deelraden met elk een aandachtsveld. Een organigram is pdfhier te vinden.
Onder het kopje Voorstellen, kunt u kort kennismaken met de leden van het algemeen bestuur.
Bij de raad zijn regelmatig vacatures. Deze worden gepubliceerd in de plaatselijke nieuwsbladen en onder het tabblad “Vacatures” van deze site.

Visie

De Adviesraad Sociaal Domein Soest heeft als visie dat elke inwoner volwaardig moet kunnen deelnemen aan de samenleving.

Missie

De Adviesraad Sociaal Domein toetst het beleid van de Gemeente Soest op de in de Strategische Agenda Sociaal Domein (Samen leven in Soest) vastgelegde uitgangspunten.
Het motto dat aan de agenda ten grondslag ligt: “In Soest laten we niemand vallen”, is voor de Adviesraad leidraad voor haar advisering.
De Adviesraad zal, waar mogelijk in goed overleg met alle betrokkenen, het beleid gevraagd en ongevraagd van advies voorzien. Hierbij zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden betracht.
De Adviesraad ziet naar vermogen toe op de uitvoering van het gemeentelijk beleid en signaleert eventuele knelpunten.

Strategie en advisering

Om zijn taken goed en gedegen te kunnen uitvoeren wil de Adviesraad in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken worden bij het opstellen van beleid (-nota’s). Alleen dan kan de raad tijdig adviezen opstellen en zo mogelijke correcties achteraf voorkomen.
De Adviesraad Sociaal Domein en/of zijn deelraden oriënteren zich ter zake zo breed mogelijk bij betrokkenen, (cliënten)raden, en groepen in de samenleving om, al dan niet in samenwerking, een goed oordeel te kunnen vormen en om tot gedegen advisering te komen.
De Adviesraad Sociaal Domein en/of zijn deelraden oriënteren zich ter zake zo breed mogelijk bij betrokkenen, (cliënten)raden, en groepen in de samenleving om, al dan niet in samenwerking, een goed oordeel te kunnen vormen en tot gedegen advisering te komen. De adviezen worden uitgebracht aan het College van B&W en zijn voor iedereen te zien onder tabblad adviezen.

Vergaderingen

De adviesraad vergadert in de regel om de zes weken aan het Dalplein 61 (gebouw Zorgplein). De vergaderingen zijn op de maandagavond en beginnen om 19.30 uur. De vergaderingen zijn openbaar en door u bij te wonen. Wilt u een vergadering bezoeken kijk dan op het vergaderschema. Van de vergaderingen worden verslagen gemaakt. De vergaderverslagen zijn voor iedereen in te zien onder het tabblad Verslagen en Adviezen.

Copyright © 2018 Adviesraad Sociaal Domein Soest. Alle rechten voorbehouden
Realisatie door Joomlapartner - Joomla! Professionals